Bajgot doo

varstvo pri delu

Izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja

Izdelava navodil za varno delo

Usposabljanje za varstvo pri delu

Pregledi in preizkusi delovne opreme

Izdelava varnostnih načrtov za gradbišča

Koordinatorstvo na gradbiščih

Bajgot doo

požarna varnost

Izdelava požarnih redov, požarnih načrtov, načrtov evakuacije, ocene požarne ogroženosti

Usposabljanje zaposlenih o vsebinah varstva pred požarom

Pregledi in servis gasilnih aparatov

Tehnični nadzor hidrantnih omrežij

Dobava in montaža gasilne opreme ter oznak