dokumentacija / usposabljanje / vzdrževanje gasilnikov / oprema za zaščito in reševanje

POŽARNA VARNOST

Pogodbeno opravljanje strokovnih nalog s področja varstva pred požarom.

pooblaščena oseba

Zakon o varstvu pred požarom določa, da mora vsak lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov pooblastiti ustrezno usposobljeno fizično ali pravno osebo, ki mu je odgovorna za izvajanje vseh aktivnosti povezanih z varstvom pred požarom. Ta oseba je lahko v delovnem razmerju znotraj podjetja, ali pa je zunanji sodelavec. V vsakem primeru pa mora izpolnjevati predpisane pogoje.

vsak lastnik ali uporabnik poslovnih, industrijskih in stanovanjskih objektov mora določiti požarni red.

Dokumentacija požarne preventive

Zakon o varstvu pred požarom določa, da mora vsak lastnik ali uporabnik poslovnih, industrijskih in stanovanjskih objektov (razen družinskih stanovanjskih hiš) določiti požarni red, za požarno bolj ogrožene objekte pa tudi požarni načrt in načrt evakuacije. Požarni red lahko izdela samo ustrezno usposobljena oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje, oziroma podjetje, ki ima za to ustrezno pooblastilo.

Izdelava požarnih redov

Izdelava požarnih načrtov

Izdelava načrtov evakuacije

Izdelava ocene požarne ogroženosti

Celovito / Strokovno / Ažurno

Usposabljanje iz vsebin varstva pred požarom

Zakon o varstvu pred požarom (U.L.RS št. 03/07) določa, da mora vsak delodajalec poskrbeti, da so vsi redno ali začasno zaposleni pri njem poučeni o varstvu pred požarom in sicer:

ob nastopu dela
ob premestitvi na drugo delovno mesto
ob razporeditvi na drugo delo
ob spremembi ali uvajanju nove delovne opreme
ob spremembi ali uvajanju nove tehnologije
periodično v skladu s predpisi

Poleg organiziranja usposabljanja vseh zaposlenih mora delodajalec poskrbeti še za usposabljanje drugih ciljnih skupin (odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, izvajalci požarne straže itd.)

Izvajamo tako teoretični kot tudi praktični del izobraževanja zaposlenih o vsebinah varstva pred požarom. Vsa usposabljanja se izvajajo na osnovi predhodno izdelanega programa usposabljanja za posamezno skupino.

pregledamo, preizkusimo, servisiramo

Pregledi in servis gasilnih aparatov

pooblaščen servis za gasilnike proizvajalcevLastnik ali uporabnik stanovanjskega, poslovnega ali industrijskega objekta mora poskrbeti za brezhibnost in redni pregled gasilno tehničnih sredstev, kamor spadajo tudi gasilniki. Pregled in servis gasilnikov lahko opravljajo le podjetja in posamezniki, ki so si pridobili ustrezno pooblastilo Uprave RS za zaščito in reševanje.

Za učinkovito gašenje požarov so v objektih ali njihovi okolici vgrajeni hidranti, ki v primeru požara zagotavljajo zadostno količino vode za gašenje. Hidranti morajo biti, enako kot gasilniki, redno periodično pregledani in po potrebi servisirani.

Naš servis razpolaga s servisno delavnico, kakor tudi z opremljenim mobilnim servisom. To nam omogoča tudi hiter servis pri naročniku.Varnostni načrtne dokumentacije

Tehnični nadzor hidrantnih omrežij

Hidrantna omrežja so podvržena rednim periodičnim pregledom (1x letno), ter Preizkušanju hidrantnih omrežij (pregled projektne dokumentacije, meritve in izračun dejanske kapacitete omrežja, ter ugotavljanje skladnosti z zakonskimi in projektnimi zahtevami).

Preizkušanje je potrebno v naslednjih primerih:

novogradnja
razširitev omrežja
rekonstrukcija ali zamenjava dela omrežja

Na osnovi ugotovljene ustrezne izvedbe in pozitivnih rezultatih meritev, izdamo Potrdilo o brezhibnosti hidrantnega omrežja. Pri dejavnosti tehničnega nadzora hidrantnih omrežij upoštevamo določila standarda SIST 17020, ki zagotavlja kakovost in nepristranost opravljenih storitev.

Visoko kvalificiran kader omogoča, da ob morebitni neustreznosti pregledanega hidrantnega omrežja, naročniku pomagamo poiskati vzrok in svetujemo o ukrepih za odpravo pomanjkljivosti.

gasilniki vseh vrst, hidrante omarice in oprema, specialna gasilna sredstva, prva pomoč

Dobava in montaža gasilne opreme ter oznak

Pred dobavo kupcu pomagamo izbrati tako opremo, ki bo po namembnosti, kvaliteti in ceni zanj najprimernejša. Opremo dobavimo, zmontiramo oziroma namestimo optimalno glede na funkcionalnost in prostorske danosti. Za dobavljeno opremo zagotavljamo servis in rezervne dele v času garancije in po njej.

Dobavljamo in montiramo varnostne oznake za evakuacijske poti, naprave za gašenje in ročne javljalnike požara. Oznake so izdelane v skladu z veljavnim standardom SIST 1013. Na razpolago so različne izvedbe: kot samolepilne nalepke in tablice (fotoluminiscentne in navadne izvedbe). Prav tako imamo različne opozorilne znake in napise s področja varnega dela.