dokumentacija / usposabljanja / preizkusi delovne opreme / gradbišča

VARSTVO PRI DELU

Pogodbeno opravljanje strokovnih nalog s področja varstva pri delu.

pooblaščena oseba

Zakon o varnosti in zdravju pri delu opredeljuje, da mora delodajalec za opravljanje strokovnih nalog varstva pri delu določiti strokovnega delavca. Ta oseba je lahko v delovnem razmerju znotraj podjetja, ali pa je zunanji sodelavec. V vsakem primeru pa mora izpolnjevati predpisane pogoje.

Izjava o varnosti z oceno tveganja je temeljni dokument varnosti in zdravja pri delu.

Dokumentacija za varno delo

Izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja

Izdelava navodil za varno delo

Izdelava varnostnih načrtov za gradbišča

Celovito / Strokovno / Ažurno

Usposabljanje za varstvo pri delu

Zakon določa, da morajo biti vsi zaposleni usposobljeni za varno delo in sicer:

ob sklenitvi delovnega razmerja
pred razporeditvijo na drugo delo
pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo
ob spremembi v delovnem procesu, ki pomeni spremembo varnosti pri delu

Obvezno je tudi periodično preverjanje usposobljenosti delavcev za varno delo. V našem podjetju izvajamo usposabljanja zaposlenih za varno delo, ter izdajamo potrdila o usposobljenosti. Organiziramo tudi usposabljanja viličaristov in upravljalcev mostnih dvigal.

pregledamo, preizkusimo ter izdamo zapisnik

Pregledi in preizkusi delovne opreme

Vsi vemo, da morajo biti vozila v prometu tehnično brezhibna, torej da morajo biti pregledana pri pooblaščenem pregledniku, ter da je na osnovi pregleda izdan zapisnik o brezhibnosti vozila.

Enako velja za stroje in drugo delovno opremo. Delovno opremo pregledamo, preizkusimo ter izdamo zapisnik. Iz zapisnika o preizkusu delovne opreme je razvidno ali delovna oprema izpolnjuje predpisane varnostne zahteve ali ne. Na osnovi ugotovitve v zapisniku, da na opremi ni pomanjkljivosti, izdamo Potrdilo o brezhibnosti delovne opreme.

Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije

Koordinatorstvo na gradbiščih

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. V fazi gradnje se mora varnostni načrt, če pride do spremenjenih pogojev gradnje, tudi ustrezno spremeniti ali dopolniti.

Kadar bo delo na gradbišču opravljalo več izvajalcev (2 ali več delodajalcev), mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati vsaj enega koordinatorja za varnost pri delu.

Naloge koordinatorja v fazi izvajanja objekta so:

izvajanje nadzora nad upoštevanjem varnostnih predpisov
ažuriranje varnostnega načrta
koordiniranje hkratnega poteka dela večih izvajalcev